< Seznam novic

Gradnja vodovoda poteka skladno s terminskim planom

/

Projekt obnove in izgradnje vodovodnega sistema v občinah Postojna in Pivka poteka skladno s terminskimi načrti. Po pregledu gradbenih situacij smo tako v začetku marca lahko ugotovili različno realizacijo gradbenih del. Na področju cevovodov v občini Pivka je realizacija 70-odstotna, na področju objektov 20, na področju cevovodov in objektov v občini Postojna pa je realizacija 50-odstotna. Glede na trenutni potek del, bo projekt predvidoma zaključen v roku, to je v prvih mesecih naslednjega leta.

Skladno z razpisno dokumentacijo, ki je bila podlaga za oddajo del, je določen rok za dokončanje del v dolžini 1.065 dni, od tega za izgradnjo 690 dni oziroma 1 leto in 11 mesecev. V tem roku mora izvajalec izvesti vsa dela in pridobiti uporabno dovoljenje. Podaljšanje tega roka je mogoče samo v pogojih, ki so določeni z veljavno pogodbo. Nad učinkovito porabo sredstev občinskega proračuna, državnega proračuna in sredstev EU bdi ves čas izvedbe tako posredniški organ kot organ upravljanja in drugi udeleženci evropske kohezijske politike določeni z 8. členom Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta  (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr.).

Zavedamo se strateškega pomena novega in zanesljivega vodovoda, ki je hkrati tudi največja posamična investicija v naši občini, vredna približno 30 milijonov evrov, od tega več kot 28 milijonov upravičenih stroškov. Ker gre za investicijsko in izvedbeno kompleksen projekt, sofinanciran s strani EU in države, je predvidena izgradnja celotnega sklopa planirana do začetka naslednjega leta. Vsem občankam in občanom se zahvaljujemo za razumevanje, predvsem zaradi več zapor cest, ki pa so nujne, saj drugače vodovoda ni mogoče postavljati.

Največja ovira je trenutno zapora na Ljubljanski cesti, kjer ima izvajalec skladno z dovoljenjem za delno in popolno zaporo državne ceste dovoljeno delno oziroma popolno zaporo do 23. 5. 2017. Glede na posamično izvedbo zapore, se ta spreminja med premično in popolno zaporo skladno z izvedenimi deli do križišča z Notranjsko ulico oziroma Poti na Poljane, pri čimer Vojkova ulica ni predmet zapore. Prvotno je bilo sicer načrtovano, da bi bila rekonstrukcija vodovoda po najbolj optimističnem scenariju na glavni vpadnici v mesto zaključena že januarja letos, vendar vremenske razmere tega nikakor niso dopuščale. Zaradi tehničnih karakteristik materialov namreč ni mogoče uporabljati tesnil na ceveh pri prenizkih temperaturah. Zdaj, ko so temperature ugodnejše, dela potekajo pospešeno, na nekaterih segmentih pa se že postavljajo pločniki. Vzporedno bo svojo investicijo na Ljubljanski cesti izvajala tudi Direkcija RS za cestno infrastrukturo, saj je omenjena prometnica v državnem upravljanju.

Zavedati se je potrebno tudi, da je časovni okvir celotnega projekta in tudi posameznih gradbišč določen skladno s terminskim načrtom, ki je vezan na možnost črpanja sredstev iz skladov EU. Hkrati smo pri zaporah cest vezani tudi na turistično sezono, zato je izvajalec dobil dovoljenje za zaporo v zimsko-pomladnem času, ko so vremenske razmere nestabilne. Še enkrat pa poudarjamo, da dela potekajo skladno z načrti. Vsi zainteresirani lahko po predhodni zahtevi dobijo vpogled in podatke iz dokumentacije.

Izvajalec obveščanja in informiranja javnosti, ki je bil izbran preko javnega naročila, FRONTAL, je v začetku izvajanja projekta pripravil, natisnil in distribuiral vsem gospodinjstvom v občinah Postojna in Pivka zgibanko, kjer je bila poleg glavnih podatkov o obsegu investicije in grafičnega prikaza navedena tudi dežurna številka 031 007 483, na kateri lahko vsakdo pridobi vse želene informacije. V kolikor dežurna oseba v trenutku klica nima potrebnih podatkov, pa klicatelju vrne klic takoj, ko uspe pridobiti vse informacije s strani pristojnih pri investitorjih ali upravljavcu.

Aktualne zapore:

  • pomična popolna zapora Ljubljanske ceste v Postojni (od Ulice 1. maja do ‘Zgornjega Burgerja’) od 14. novembra 2016 do predvidoma sredine maja 2017,
  • začasno spremenjen prometni režim od 18. novembra 2016 do 23. maja 2017 na cesti čez Čukovco (cesta, ki vodi okrog Soviča) – dovoljen promet (po spremenjeni signalizaciji) za motorna vozila, razen za tovorna vozila in avtobuse,
  • premična popolna zapora v naselju Grobišče, ki bo trajala najkasneje do 30. junija 2017,
  • popolna zapora v naselju Zalog, ki bo trajala do 30. aprila 2017.