Upravni postopki

Spoštovane občanke in občani ter ostali uporabniki! Na tem mestu so zbrani upravni postopki z  navodili, vlogami in obrazci, ki jih potrebujete za uspešno izvedbo upravnih postopkov po posameznih področjih dela  v občinski upravi.

Izpolnjene vloge vložite po pošti ali osebno v času poslovnega časa v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna , na Ljubljanska 4 v pritličju levo, pisarna št. 3/2. Vlogo lahko pošljete tudi po e-pošti na  naslov obcina@postojna.si.

Upravno takso lahko  v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna poravnate z gotovino ali s plačilno kartico (Activa, MasterCard, Maestro, Visa).

Plačilo spodaj navedenih taks je izvedljivo tudi prek spodaj navedenih računov:

1. UPRAVNA TAKSA

Prejemnik: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna

Namen plačila: Plačilo upravne takse

KODA NAMENA  : GOVT
BIC BANKE PREJEMNIKA:BSLJSI2X
IBAN:SI56012944940309167
SKLIC:SI11-75949-7111002

2. PARKIRNA TAKSA

Prejemnik: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna
Namen plačila: Plačilo parkirne takse
Št. računa: 0129 4494 0321 680
Sklic: SI11  75949 – 7111991

Poslovni čas sprejemno-informacijske pisarne:

ponedeljek, torek, četrtek 8:00 – 15:00
sreda 8:00 – 17:00
petek 8:00 – 13:00


Področje družbenih dejavnosti

Potrdilo o oddaljenosti stalnega bivališča od kraja študija
Uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojence


Področje okolja in prostora

Popolna, polovična ali delna zapora občinske ceste
Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje del na občinski cesti


Režijski obrat

Dovoljenje za parkiranje na območju modre cone
Rezervirano parkirno mesto
Dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
Prijava taksnega predmeta – reklamni napisi, panoji
Uporaba javne površine
Pokop na pokopališčih Postojna, Veliki Otok in Fara
Postavitev spomenika ali izvedba kamnoseškega dela na pokopališču Postojna, Veliki Otok in Fara
Prekop/prenos posmrtnih ostankov
Opustitev grobnega polja na pokopališču Postojna, Veliki Otok in Fara


Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in urbanistično načrtovanje

Izdelava grafičnega izseka
Parcelacija na stavbnih zemljiščih
Vloga za izdajo dokazila o spremembi namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb (za FURS)
Obvestilo o zakoličenju objekta
Lokacijska informacija za gradnjo objektov in izvajanje drugih del
Potrdilo o namenski rabi zemljišča
Pobuda za spremembo prostorskega akta
Predkupna pravica
Odmera komunalnega prispevka
Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljšča za nezazidana stavbna zemljišča
Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljšča za stanovanjske površine stanovanj in počitniške objekte oziroma poslovne površine stavbe
Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Nakup nepremičnine
Zakup oz. najem zemljišča v lasti Občine
Prepis zemljišča pod garažo


Stanovanjsko področje

Vloga za popravilo stanovanja


Splošno

Dovoljenja za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem času ob raznih priložnostih
Poročilo o pobrani turistični taksi
Prijava razporeda obratovalnega časa gostinskega obrata
Dostop do informacije javnega značaja