Gospodarstvo

GOSPODARSTVO V POSTOJNSKI OBČINI

Občina je zadolžena za samostojno opravljanje nalog javnega pomena, ki so določene bodisi z zakonom ali z statutom občine Postojna. V okvir izvirnih nalog občine, ki jih določa 7. člen statuta je tudi omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine tako, da:

  • Spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini.
  • Sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj gospodarstva v občini
  • Pospešuje gospodarski razvoj, in v skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, kmetijstva in turizma.
  • Sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov.
  • Z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj gospodarskih panog oz. gospodarskih subjektov.
  • Skrbi za promocijo občine.