Knjižnica Bena Župančiča Postojna

Knjižnica Bena Zupančiča Postojna
Trg Padlih borcev 5
6230 Postojna
Tel.:  05/726-5073

 

Uradni spletni naslov:
http://www.po.sik.si/

Obnova knjižnice

Knjižnica Bena Zupančiča  je v letu 2005 praznovala 100-to obletnico svojega delovanja. Glavni del objekta knjižnice je bil sezidan že med obema vojnama, v za takratno obdobje značilnem stilu in načinu gradnje, pozneje pa je bil dozidan del sedanje čitalnice in uprave. V zadnjih letih se je knjižnica soočala z velikimi prostorskimi problemi, saj je kar 26 let delovala na enakih površinah, čeprav se je zaloga knjižničnega gradiva medtem povečala za več kot 3-krat, konstantno in močno pa sta se vsako leto povečevala tudi izposoja in obisk. Da bi zagotovila kvalitetnejše delovanje knjižnice je zato Občina Postojna v letu 2007 pričela in v letu 2009 zaključila s celovito prenovo objekta, ki je odslej v celotni namenjen za knjižnično dejavnost. Dostop do objekta omogočen tudi obiskovalcem s posebnimi potrebami, nova prometna ureditev ob stavbi knjižnice pa obiskovalcem zagotavlja tudi možnost neposrednega parkiranja avtomobilov.

Po prenovi je klet objekta namenjena garderobam, sanitarijam za uporabnike, skladiščnim prostorom, prostorom za čistilko ter za kurilnico. V pritličju je večnamenska dvorana, bife z možnostjo prebiranja dnevnega časopisja, info točka, izposoja za odrasle in  depo knjig. V 1. nadstropju se predvideva galerija z večnamenskim prostorom, oddelek za izposojo in delo z otroki in mladostniki, medioteka, glasbena soba, v medetaži pa uprava, pisarne, sanitarije in  depo knjig za bibliobus. V 2. nadstropju je predvidena čitalnica, računalniški oddelek, domoznanska zbirka in obdelava gradiv. Prav tako idejni projekt predvideva izkoriščenost podstrešja za namene arhiva, sob za samostojno delo in pravljične sobe. Avla pritličja bo namenjena obiskovalcem knjižnice in tudi naključnim obiskovalcem, kjer je predvidena spletna kavarna in prostori za druženje ter prebiranje dnevnega časopisja, ki se programsko povezuje z galerijo v prvo nadstropje. Predvidena je tudi izvedba pritličnega prizidka, na vhodni strani, to je proti obstoječemu trgu.

Občina Postojna je decembra 2005 kandidirala na razpis Ministrstva za kulturo za izbiro občinskih investicij na področju kulture, ki se bodo začele izvajati leta 2006 in so imele možnost sofinanciranja iz proračuna Ministrstva za kulturo. Na objavljen razpis je bilo možno prijaviti investicije za gradnjo in prenovo splošnih knjižnic ter gradnjo in prenovo kulturnih domov, dvoran za kulturne prireditve in drugih prostorov za kulturne dejavnosti, kjer občine nimajo primernih prostorov oziroma obstoječi prostori niso funkcionalni ali potrebujejo nujne investicijske posege. Za projekt razširitve preureditve in rekonstrukcije Knjižnice B. Zupančiča Postojna so bila odobrena vsa sredstva, za katere višino je bilo možno zaprositi, t.j. 57.990.000 SIT; v letu 2006 1.500.000 SIT v 2007 pa še preostalih 56.490.000 SIT. Celotna investicija je znašala 300 mio SIT.

Prav tako je bila v maju 2006 predložena vloga za sredstva Norveškega finančnega mehanizma s projektom obnove in razširitve knjižnice, ki se navezuje na prednostno nalogo »razvoja človeških virov«. Da pa bi dosegli čim večje rezultate in bi prispevali k učinkovitosti projekta so bile klasične knjižnične vsebine nekoliko razširjene, da bi lahko prispevali k razvoju človeških virov in izboljšanju konkurenčnosti delovne sile na trgu dela.