Javne službe

Gospodarske javne službe

 

  CPK Koper d.d.  (vzdrževanje državnih cest na območju občine)
  Cadea d.o.o. Planina (dimnikarska služba)
  Gasilska zveza Postojna 
  Zavod  za gozdove OE Postojna
  Kompost d.o.o. (vzdrževanje javnih površin)
  Kovod d.o.o  (oskrba z vodo ter skrb za čiščenje in odvajanje odpadne vode)
  Petrol plin  (koncesionar za oskrbo mesta z zemeljskim plinom)
  Publicus d.o.o.  (zbiranje in odvoz odpadkov)
  Skapin d.o.o. (vzdrževanje javne razsvetljave)
  Zavod za zdravstveno varstvo Koper