Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu s Statutom Občine Postojna (Ur.list RS št. 30/2007) naslednje pristojnosti:
  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
  • ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine, javnih zavodov, javnih podjetij in javnih skladov katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina Postojna ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
 Nadzornemu odboru lahko pišete na e-naslov: nadzorni.odbor@postojna.si
Predsednica: Mojca Vadnov
Namestnica predsednice: Marija Kuhar
Članice:  
Helena Žele
Mirjam Košir
Zinka Žigon
Helena Posega Dolenc
Aleksandra Černjač Žvanut