Občinska uprava

Občinska uprava v okviru svojih pravic in dolžnosti opravlja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge, ki jih v skladu z zakonodajo izvaja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev na področjih, določenih z Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Postojna (Uradni list RS, št. 29/2007).

Pri svojem delu je občinska uprava samostojna in deluje v okviru Ustave RS, zakonov, statuta občine Postojna, odlokov in drugih veljavnih podzakonskih predpisov.

Organizacija občinske uprave je prilagojena poslanstvu in nalogam občinske uprave ter procesom, ki zadevajo njene aktivnosti. V luči tega mora organiziranost občinske uprave zagotavljati:

  • zakonito, strokovno, učinkovito, racionalno in pravočasno izvrševanje nalog, ki izhajajo iz njenega poslanstva,
  • skozi smotrno organizacijo in vodenje dela v sami upravi,
  • koordinirano izvajanje nalog in učinkovito opravljanje ter realizacijo projektnih nalog,
  • za doseganje tega je predpogoj učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog in vrednotenje kvalitete opravljenih nalog ter
  • klima vrednotne ter operativne usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev in nenazadnje
  • sodelovanje z drugimi ustanovami in institucijami javnega in projektno tudi gospodarskega sektorja v prid vsem občanom občine Postojna.

Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktor občinske uprave. Njene naloge opravljajo organi občinske uprave.