Občinski svet

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

Občinski svet šteje 23 članov.

Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta  po proporcionalnem sistemu. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta, traja pa do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta.