Delovno področje občinskega sveta

Občinski svet je najvišji organ odločanja v občini.

V skladu s 16. členom Statuta Občine Postojna ima naslednje pristojnosti:

 • sprejema statut, spremembe statuta, odloke in druge občinske splošne akte,
 • sprejema prostorske in druge plane občine,
 • na predlog župana sprejema proračun in zaključni račun,
 • potrjuje začasne in nujne ukrepe,
 • ustanavlja sklade, javna podjetja in druga podjetja, javne zavode in ustanove ter predpisuje pogoje za izdajanje koncesijskih aktov in odloča o izdaji koncesijskih aktov,
 • izvršuje ustanoviteljske pravice občine,
 • na predlog župana sprejema akt o organizaciji občinske uprave,
 • na predlog župana sprejme program dela za mandatno obdobje,
 • imenuje volilne komisije za občinske volitve,
 • voli in razrešuje člane občinskih odborov in komisij,
 • na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana in določi podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravljal funkcijo župana,
 • imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora,
 • imenuje in razrešuje člane občinskega telesa za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
 • nadzoruje delo župana, podžupana, občinske uprave in odborov, glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
 • odloča o združevanju občine v širšo samoupravno lokalno skupnost,
 • odloča o najetju dolgoročnih posojil in izdaji vrednostnih papirjev,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnega premoženja ter o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja nad zneskom, do katerega je v skladu s proračunom pristojen župan,
 • daje soglasja k dolgoročnemu zadolževanju javnih podjetij in zavodov, katerih ustanovitelj je, in odloča o dajanju poroštev za izpolnitev njihovih obveznosti,
 • daje mnenja državnim organom, kadar zahteva mnenje s področja občine iz pristojnosti občinskega sveta,
 • odloča o prevzemu nalog iz prenesene pristojnosti,
 • imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika Upravne enote,
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom, statutom ali odlokom.