Odbori in komisije

Odbori in komisije

Občinski odbori in komisije opravljajo naslednje naloge:


Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

Predsednik:  Goran Blaško

Namestnik:  Andrej Berginc

Člani:  Stanko Markovčič
Tea Konrad
Tina Klanjšek
Marjan Nagode
Katja Jordan


Odbor za družbene dejavnosti

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju šolstva, raziskovalne dejavnosti, kulturne in športne dejavnosti, zdravstva, socialnega varstva in sklada socialnih stanovanj, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Predsednik: Katja Jordan

Namestnik predsednika: Xhevdet Hoxha

Člani:  Polonca Škodič
Danijel Mislej
Ana Glavač
Jožica Kobal
Sabina Ileršič


Statutarno pravna komisija

Statutarno pravna komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki predpisov. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine

Predsednik: Stanko Markovčič
Namestnik:Janko Nabergoj
Člani:  Robert Pavšič
Miriam Komac
Irena Tiselj
Viktorja Kukanja
Samo Vesel

Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance obravnava zadeve s področja gospodarstva (malega gospodarstva in obrti, kmetijstva, gostinstva in turizma) in gospodarskih javnih služb, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve, opravlja naloge na področju financ, zlasti glede proračuna in zaključnega računa, gospodarjenja z občinskim premoženjem, zadolževanja občine, zadolževanja javnih podjetij in zavodov, dajanja poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetji in zavodov in uporabe sredstev iz rezerv občinskega proračuna.

Predsednik: Branko Milharčič
Namestnik:  Tadej Smrdel
Člani:  Oskar Komac
Dragan Petrovič
Zvonko Černač
Andrej Poljšak
Janez Vidmar

Odbor za okolje in prostor

Odbor za okolje in prostor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju planiranja, urejanja, gospodarjenja in načrtovanja s prostorom in nepremičnim premoženjem občine, varstva okolja, gospodarskih javnih služb,  javnih cest in poti ter stanovanjskega gospodarstva, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Predsednica:
Namestnik:  Vojko Bauman
Člani:  Marjan Nagode
Miha Uhelj
Andrej Poljšak
Tamara Bizjak
Denis Smiljanić