Kapitalske naložbe

Občina Postojna je pripravila strategijo upravljanja svojih kapitalskih naložb v posameznih gospodarskih družbah s ciljem uspešnega, načrtnega in dolgoročnega upravljanja s kapitalskimi naložbami, ki ne bo podvrženo »dnevni« politiki. Osnutek strategije je bil v javni obravnavi dostopen na občinski spletni strani.

 Na podlagi prejetih pripomb in predlogov je bil oblikovan predlog Strategije upravljanja kapitalskih naložb v Občini Postojna, ki ga je na svoji 17. redni seji dne 28.09.2016 obravnaval in z dopolnitvami sprejel Občinski svet Občine Postojna.

 V nadaljevanju objavljamo čistopis sprejete Strategije upravljanja kapitalskih naložb v Občini Postojna.