Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – aktualne informacije

Gradnja vodovodnega omrežja, ki se že izvaja v občinah Postojna in Pivka, bo zahtevala zapore posameznih cestnih odsekov, večkrat bo v tem obdobju prihajalo tudi do prekinitev oskrbe z vodo, zato občini Postojna in Pivka ter Javno podjetje Kovod Postojna pozivamo k razumevanju in strpnosti.

Občanke in občani boste o poteku vseh aktivnosti ter z vsemi obvestili redno seznanjeni in obveščeni.


ZA KAKRŠNAKOLI VPRAŠANJA IN INFORMACIJE O PROJEKTU SMO VAM VEDNO NA VOLJO!

Dežurna številka
031/007-483

Elektronski naslov
info@kovodpostojna.si (za uporabnike)
novinarji@kovodpostojna.si (za medije)

Aktualne cestne zapore in druge pomembne informacije
www.kovodpostojna.si ali na spletni strani projekta www.dobravoda.si.


Stanje na projektu v začetku marca 2017

V okviru projekta so trenutno dela izvedena v obsegu, kot je spodaj navedeno:
-Cevovodi Pivka z objekti – omrežje je zgrajeno cca 70%, objekti cca 20%
-Cevovodi Postojna z objekti – cevovodi cca 50%, pretočna celica Mačkovec cca 34%, vodohran Sovič cca 93%, regulacijski objekt Zalog cca 65%
-Vodarne – trenutno je izvedenih cca 30% del
-Dela potekajo v skladu s terminskim planom.

Natančnejši presek stanja:

Pretočna celica MAČKOVEC:

Objekt PC Mačkovec je gradbeno dokončan. Izvedena so vsa betonska dela na objektu, izveden je delni zasip objekta.

Vodohran SOVIČ:

Izvedena je sanacija vseh vodnih celic v VH Sovič. Zaključena so vsa groba sanacijska dela v VH Sovič. Vodohran Sovič polno obratuje.

Regulacijski objekt ZALOG:
Regulacijski objekt je zgrajen, zmontiran je že večji del opreme v objektu.

Vodovod – Vodarna MALNI – Pretočna celica MAČKOVEC:

Pričela so se izvajati gradbena in montažna dela na tem odseku, izveden je by pass kot rezerva v slučaju poškodbe obstoječega cevovoda. Skupno izvedeno 200 m novega vodovoda na omenjenem odseku.

Vodovod – Pretočna celica MAČKOVEC – Vodohran SOVIČ:
Izvedena so pripravljalna dela na dolžini cca 1000 m, pričela so se tudi gradbena in montažna dela, izvedeno je že cca 200 m cevovoda.

Vodovod POSTOJNA CENTER – KREMENCA:

Izveden je celoten odsek vodovoda v dolžini 1.070 m.

Vodovod Vodohran SOVIČ – Regulacijski objekt ZALOG:

Izvajajo se gradbena, montažna in zaključna dela na odsekih trase VH Sovič – RO Zalog (Ljubljanska cesta T 40 – T 56 in v naselju Zalog T 122 – T 128). Skupno izvedeno 2.922 m novega vodovoda na omenjenem odseku.

Vodovod POSTOJNA – Regulacijski objekt ZALOG:

Izvajala so se gradbena, montažna in zaključna dela na odseku trase Postojna – RO Zalog med T 3 in T 9. Skupno izvedeno 181 m novega vodovoda na omenjenem odseku.

Vodovod Vodarna KOROTAN – Regulacijski objekt ZALOG:

Skupno je izvedeno 2.938 m novega vodovoda na omenjenem odseku.

Vodovod GROBIŠČE – RAKITNIK:

Izvajajo se zemeljska, gradbena dela ter montažna dela v naselju Grobišče.
Skupno izvedeno 75 m novega vodovoda na omenjenem odseku.

Vodovod Regulacijski objekt ZALOG – Vodohran PIVKA:

Skupno je izvedeno že 6.900 m novega vodovoda na omenjenem odseku, izvedena je cela trasa razen odseka skozi naselje Grobišče, ki je sedaj v izvajanju .

Vodarni Malni in Korotan:

• VODARNA KOROTAN – zaključujejo se gradbeno obrtniška dela, pripravlja se dokumentacija za tehnični pregled
• VODARNA MALNI – izvajajo se gradbeno obrtniška dela na prizidku in sanacijska dela v obstoječem delu s spremljajočimi strojnimi in elektro instalacijami; izvajajo se montažna dela na dovodnem cevovodu med črpališčem in vodarno.

Zapore cest:
• pomična popolna zapora Ljubljanske ceste v Postojni (od Ulice 1. maja do ‘Zgornjega Burgerja’) od 14. novembra 2016 do predvidoma sredine maja 2017
• začasno spremenjen prometni režim od 18. novembra 2016 do 23. maja 2017 na cesti čez Čukovico (cesta, ki vodi okrog Soviča) – dovoljen promet (po spremenjeni signalizaciji) za motorna vozila, razen za tovorna vozila in avtobuse
• premična popolna zapora v naselju Grobišče, ki bo trajala najkasneje do 30.06.2017
• popolna zapora v naselju Zalog, ki bo trajala do 30.04.2017


12. januar 2017: Aktivno tudi v novem letu

Izvedba del v okviru projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice se nadaljuje tudi v novem letu. Navajamo trenuten popis del, ki se izvajajo v sklopu obnove in nadgradnje vodovodnega sistema.
Vsa dela v občini potekajo v skladu s predvidenimi aktivnostmi. Osrednje delovišče se trenutno nahaja na Ljubljanski cesti, kjer je zapora ceste. Ta poteka od Hotela Kras do Kolodvorske ulice. Za vsa vozila je urejen obvoz, ki velja do dokončanja vseh del na omenjenem odseku, ko se bosta vozišče in okolica vrnila v prvotno stanje. Dela se izvajajo tudi v Grobiščah, kjer je ravno tako vzpostavljena premična zapora, ki bo trajala predvidoma najkasneje do začetka poletja, medtem ko se dela v Slavini izvajajo izven asfaltiranih cest in ne ovirajo prometnih povezav. Dela na vodohranu Sovič so v zaključni fazi, kjer so že sanirane vse celice, v zadnjih dveh pa se izvaja tudi končna dezinfekcija prostorov. Na pretočni celici Mačkovec so dokončana groba gradbena dela, na objektu je bila izvedena le armirana betonska konstrukcija.
Kljub morebitnim vremenskim nevšečnostim v zimskem obdobju, ki bi lahko vplivale na začasno upočasnjeno izvedbo nekaterih del, kar je bilo tudi prehodno v okviru projekta predvideno, je projekt izgradnje vodovodnega sistema v skladu z načrtovanim ter se izvaja učinkovito.

Aktualne cestne zapore

 • pomična popolna zapora Ljubljanske ceste v Postojni (od Hotela Kras do Zgornjega Burgerja) od 14. novembra 2016 do predvidoma sredine marca 2017
 • začasno spremenjen prometni režim od 18. novembra 2016 do 23. maja 2017na cesti čez Čukovico (cesta, ki vodi okrog Soviča) – dovoljen promet (po spremenjeni signalizaciji) za motorna vozila, razen za tovorna vozila in avtobuse
 • premična popolna zapora v naselju Grobišče, ki bo trajala najkasneje do začetka poletja.

16. november 2016: Dela se nadaljujejo po načrtih

Pretočna celica Mačkovec

Pri pretočni celici Mačkovec se izvajajo groba gradbena dela, izvedena je talna plošča objekta PC Mačkovec in stene kleti.

Vodohran Sovič:

Sanirana je polovica obstoječega vodohrana Sovič, dela se izvajajo pod strogimi varnostnimi – sanitarnimi pogoji. Zadnja je bila sanirana vodna celica Pivka (cca 350m3), Trenutno je v izvedbi sanacija vodna celica Postojna 2 (cca. 1.100 m3). Montirana je strojna oprema (INOX dovodne cevi – delno) in izvedene so začasne prevezave v skladu s terminskim planom izvedbe del.

Regulacijski objekt Zalog:

Objekt je zgrajen, izvedena je fasada objekta brez zaključnega sloja.

Vodovod Malni – PC Mačkovec:

Skupno izvedeno 108 m novega vodovoda na omenjenem odseku.

Vodovod PC Mačkovec – Sovič:

V naslednjem tednu se bo začel izvajati posek na območju trase vodovoda, sam pričetek izgradnje vodovoda je predviden spomladi naslednje leto.

Trasa vodovoda Postojna center – Kremenca:

Izvajala so se gradbena in montažna dela na odsekih trase novega vodovoda: Cesta v Staro vas (dela zaključena, cesta asfaltirana), Cesta na Kremenco in Cesta 1. maja.

Skupno izvedeno 1.070 m novega vodovoda na omenjenem odseku.

Na Cesti na Kremenco se dokončujejo dela za izgradnjo kanalizacije, ki pa ni predmet te pogodbe.

Trasa vodovoda Vodohran Sovič – Regulacijski objekt Zalog:

Izvedena so gradbena in zaključna dela na odsekih trase VH Sovič – RO Zalog. Izveden je vodovod od Ulice 1. maja (pri Zavodu Znanje) do AC baze na Reški cesti.

Skupno izvedeno 2.327 m novega vodovoda na omenjenem odseku.

V tem tednu so se pričela dela na Ljubljanski cesti v Postojni, dela se bodo izvajala od Ulice 1. maja do »Zgornjega Burgerja«. Na tem odseku bo pomična popolna zapora do predvidoma sredine marca 2017. Se pa bo istočasno po drugi pogodbi izvedla še fekalna kanalizacija in kabelska kanalizacija za elektro instalacije.

Odsek Postojna – RO Zalog:

Skupno izvedeno 63 m novega vodovoda na omenjenem odseku.

Odsek vodovoda Vodarna Korotan – RO Zalog:

Izvedena so dela od Vodarne Korotan do Hrašč v skupni dolžini 2.878 m, trenutno se izvaja še podvrtavanje pod avtocesto pri Studencu.

Odsek RO Zalog – Vodohran Pivka:

Izvedena so zemeljska, gradbena dela ter montažna dela v skupni dolžini 4.840 m. Na omenjenem odseku so se v novembru pričela dela pred Grobiščem, dela se izvajajo tudi na območju KS Slavina, pred in za vasjo Slavina. Na odseku ceste med Selcami in Slavino je popolna zapora ceste, predvidoma bo zapora do 23.12.2016.

Terminski plan – doseganje rokov:

Dela se izvajajo skladno s potrjenim generalnim terminskim planom, izvedenih je približno 35 odstotkov vseh del.


Izjemni posegi v našem prostoru, ki nam bodo zagotovili boljšo vodooskrbo s pitno vodo

Eden najzahtevnejših in obenem najpomembnejših projektov, ki bo občanom občin Postojna in Pivka zagotovil stabilnejšo in varnejšo oskrbo z vodo, se na območju obeh občin izvaja že od letošnjega aprila. Z dobro organizacijo ter vsakodnevnim trudom vseh odgovornih ter delavcev na terenu, projekt po polletnem obdobju izvajanja poteka pospešeno, brez večjih težav in po terminsko zastavljenem načrtu. Da gre v okviru projekta ‘Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice’ za res nepredstavljive in izjemne posege v našem prostoru, v nadaljevanju navajamo popis aktualnih del, ki smo jih na terenu zabeležili v tem tednu.

Vodji projekta s strani izvajalcev, Simon Avsec (za 1. sklop) in Damijan Trošt (za 2. sklop), sta vodstvo in predstavnike postojnske in pivške občine ter podjetja Kovod Postojna, d.o.o. popeljala po terenu in predstavila vsa aktualna delovišča, kjer se izvaja projekt izgradnje in obnove vodovodnega sistema Postojna-Pivka.

Potek izvedbe projekta so si ogledali:

 • Igor Marentič, župan Občine Postojna
 • Robert Smrdelj, župan Občine Pivka
 • David Penko, direktor podjetja Kovod Postojna, d.o.o.
 • Marina Rebec, direktorica občinske uprave Občine Postojna
 • Robert Ozbič, vodja projekta na Občini Postojna
 • Natalija Vilhar, vodja projekta na Občini Pivka
 • Metka Iskra, vodja projekta 1. sklop
 • Martina Magajna Gerželj; administrativni vodja projekta 1.sklop
 • Igor Čehovin, vodja tehničnega sektorja na podjetju Kovod Postojna, d.o.o.
 • Edi Šibenik, strokovni delavec na podjetju Kovod Postojna, d.o.o. in član nadzornega odbora podjetja
 • Andrej Poljšak, član nadzornega odbora podjetja Kovod Postojna, d.o.o.

V mestu Postojna je zaključena izvedba del od Reške ceste (pri Petrolu) do Ulice 1. maja (pri Pošti). V grobem je zaključena tudi trasa v Stari vasi. V septembru se je nadaljevalo z izkopi na Ulici 1. maja (od pošte naprej) proti Ljubljanski cesti navzgor proti zgornjemu Burgerju. Na Ljubljanski cesti bo popolnaczapora predvidoma v začetku oktobra, vzporedno z vodovodom se bosta na tem območju gradila tudi fekalna kanalizacija in plinsko omrežje. Fekalna kanalizacija se bo položila tudi na Cesti na Kremenco in sicer med krožiščem na Prečni ulici in krožiščem pri pošti, le-ta pa bo potekala po nasproti strani ceste, kjer je že umeščen novi vodovod.

Na vodohramu Sovič se izvajajo sanacijska dela. V tem trenutku je sanirana polovica postojnskega dela bazenov, sledi nekaj prevezav, nato sanacija druge polovice postojnskega  in pivškega dela bazenov. Ob rednih delih so delavci na gradbišču naleteli na arheološke najdbe, ki so nekoliko spremenili potek samih del, vendar celotna izvedba poteka po zastavljenem načrtu. Večjih težav izvajalci ne pričakujejo, z izjemo gradnje dotoka iz Malnov na Sovič, ko se bo z novim cevovodom približali staremu cevovodu na Streliško ulico.

Regulacijski objekt v Zalogu je gradbeno zaključen, kasneje se bo naredilo fasado objekta.

Izvaja se gradnja vodovoda med Zalogom in Pivko, kjer se trenutno polaga cevi med Prestrankom in Kočami ter na odseku med Hraščami in vodarno Korotan.

Ob obstoječi vodarni Malni je v tem trenutku že zgrajen prizidek, ki bo do februarja opremljen z novo tehnologijo, celotna stavba pa bo deležna novih oknih elementov ter fasade. V mesecu oktobru se bo tu, vršil eden zahtevnejših posegov in sicer gradnja dovodnega cevovoda iz zajetja do vodarne, kjer bo naklon 73%.

Dela na rezervnem vodnem viru Korotan prav tako potekajo v skladu s terminskim planom. Zaključena so gradbena dela, sledi izvedba ometov, namestitev oken ter nato tehnologije, kar je predvideno v novembru.

V začetku oktobra se bodo pričela še dela v naselju Grobišče, kjer se bo najprej zgradil vodovod v samem naselju Grobišče, nato pa še povezava omrežja do Matenje vasi. Tudi na tem odseku se bo istočasno z gradnjo vodovoda, gradilo kanalizacijsko omrežje v Grobiščah ter tlačni kanalizacijski vod do Matenje vasi.Zaradi izvedbe projekta ‘Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1.  sklop’, so napovedane nekatere CESTNE ZAPORE.

 • Ulica 1. Maja pri pošti (parkirišče) – predvidoma do 30.10.2016
 • Ljubljanska cesta po odsekih  – predvidoma od 1.10. do 20.1.2017

 


Dela v avgustu

V okviru izgradnje vodovodnega omrežja v Občini Postojna se trenutno v mestu zaključujejo dela ob Prečni ulici pri Zdravstvenem domu ter na Cesti na Kremenco in na Cesti v Staro vas. Nadaljevanje izkopov in s tem zapor cest je predvideno od 19. septembra dalje, ko se bodo nadaljevala dela na Ulici 1. maja pri pošti in nato po Ljubljanski cesti navzgor proti zgornjemu Burgerju. Na Ljubljanski cesti bo polovična zapora predvidoma v začetku oktobra, vzporedno z vodovodom se bosta gradila tudi fekalna kanalizacija in plinsko omrežje. Fekalna kanalizacija se bo položila tudi na Cesti na Kremenco med krožiščema na Prečni ulici in krožiščem pri pošti po drugi strani ceste, kot je že položen novi vodovod.

Izven Postojne pa se izvaja gradnja vodovoda med Zalogom in Pivko, kjer se trenutno polaga cevi med Prestrankom in Kočami, ter na odseku med Hraščami in vodarno Korotan, kjer se dela izvajano na treh odsekih istočasno, da se izkoristi suho vreme za dela na tem dokaj močvirnem delu trase.

Poleg tega se izvajajo sanacijska dela na vodohranu Sovič, izvajajo se dela na praznotoku pretočne celice Mačkovec, regulacijski objekt Zalog pa je pokrit in zaprt z okni in vrati.

Konec septembra se bodo pričela dela v naselju Grobišče, najprej se bo zgradil vodovod v samem naselju Grobišče, nato pa še povezava do Matenje vasi. Istočasno se bo gradil tudi kanalizacijsko omrežje v Grobiščah ter tlačni vod do Matenje vasi.

Dela se izvajajo v skladu s terminskim planom, ponekod ga celo prehitevamo.

Zapora cest

Občina Postojna ter podjetji CPG d.d. in Pirnat d.o.o. vas obveščata, da se bodo v četrtek, 18. avgusta začela gradbena dela na občinskih cestah zaradi izgradnje novega vodovodnega omrežja in vzporedno meteorne kanalizacije. Vzpostavljena bo popolna pomična zapora odsekov občinske mestne ceste: Cesta na Kremenco v Postojni, od križišča s Prečno ulico, do križišča s Cankarjevo ulico in Ulico 1. Maja. Popolna pomična zapora bo predvidoma trajala od četrtka, 18. avgusta, do četrtka, 25. avgusta. Udeležence v prometu prosimo, da upoštevajo začasno prometno ureditev ter upoštevajo navodila izvajalca gradbenih del.

 

Izvajanje del v avgustu

PC MAČKOVEC: Izvedena je pilotna vrtina pod obstoječo vodno celico, ki znaša približno 100 metrov.

RO ZALOG–VH PIVKA: V izvajanju so zemeljska, gradbena ter montažna dela od Zaloga proti Grobiščam. Na regulacijskem objektu Zalog se izvajajo gradbena dela. Objekt je izveden do ostrešja.

VH SOVIČ: Montirana so PVC okna na vodohranu. Izvajalec je pričel s prvimi prevezavami v VH Sovič.

CESTA NA KREMENCO IN CESTA V STARO VAS: Izvajalec je pričel z gradbenimi deli tudi na tem odseku. Dela bodo predvidoma trajala do konca meseca oktobra. V območju šole Antona Globočnika bodo dela zaključena pred pričetkom novega šolskega leta. V obdobju med 27. 6. 2016 in 10. 10. 2016 velja delna zapora cestnih odsekov na lokaciji Prečna ulica, Cesta na Kremenco, Cesta v Staro vas, Jenkova ulica in Ulica 1. maja. V navedenem obdobju velja tudi popolna ali delna zapora odsekov na teh ulicah na pločnikih za pešce in stezah za kolesarje.

V okviru sklopa 3 (Vodarni ter zajetji Malni in Korotan) tega projekta se dela vršijo:

Izvajalec nadaljuje z gradbenimi deli. Dela potekajo skladno s terminskim planom.

Občina Postojna se na tem mestu vsem občankam in občanom zahvaljuje za potrpežljivost in razumevanje ob skupnih prizadevanjih za ureditev ustrezne komunalne opremljenosti občine in prijaznega bivalnega okolja.

Realizacija del v juliju

VH SOVIČ

Izvedena je bila prva prevezava v VH Sovič, demontirana je bila stara vodovodna oprema, porušena vrhnja AB plošča vodohrana ter izdelana nova AB plošča. Izvajala se je sanacija betona celotnega sredinskega dela VH Sovič.

RO ZALOG:

Izvajala so se gradbena dela objekta RO Zalog. Izveden objekt do kritine, izvedeni notranji ometi.

VODARNA MALNI – PC MAČKOVEC:

Dokončano je bilo podvrtavanje hribine od točke 43 – 45 z tehnologijo vodene vrtine HDD, vstavljena je cev DN 560.

PC MAČKOVEC – VH SOVIČ:

izveden je bil posek dreves in grmičevja na celotnem odseku trase.

POSTOJNA CENTER – KREMENCA:

Izvajala so se gradbena in montažna dela na odsekih trase novega vodovoda: Cesta v Staro vas in Cesta na Kremenco.

VH SOVIČ – RO ZALOG:

Izvedla so se gradbena, montažna in zaključna dela na odsekih trase VH Sovič – RO Zalog. Skupno izvedeno 1.480m vodovoda na omenjenem odseku.

Reška/Titova cesta

Asfaltiran pločnik in kolesarska steza.

VODARNA KOROTAN – RO ZALOG:

Izvajala so se zemeljska, gradbena dela ter montažna dela med točkama T83 in T87. Skupno izvedeno 270 m vodovoda na omenjenem odseku.

RO ZALOG – VH PIVKA:

Izvajala so se zemeljska, gradbena dela ter montažna dela med točkama T92 in T113. Skupno izvedeno 2.530 metrov vodovoda na omenjenem odseku.

 

21. julij 2012

Obnovitvena dela na vodovodnem sistemu tudi v poletnih mesecih potekajo brez prekinitev

Tudi poletne mesece bodo izvajalci kar se da izkoristili za izvedbo gradbenih del v okviru projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice. V dvoletnem projektu se trenutno izvajajo dela na več lokacijah.

PC MAČKOVEC

Izvedena je pilotna vrtina pod obstoječo vodno celico, ki znaša cca 100m’.

TITOVA–REŠKA CESTA

Cevovodi v pločniku ob Titovi cesti so skoraj končani. Popolna zapora pločnika je podaljšana do konca tega meseca zaradi obilnega deževja in nepredvidenih del, po napovedih pa naj bi bila v teh dneh dela v večjem delu odseka že zaključena.

RO ZALOG-VH PIVKA

V izvajanju so zemeljska, gradbena ter montažna dela od Zaloga proti Grobiščam. Na regulacijskem objektu Zalog se izvajajo gradbena dela. Objekt je izveden do ostrešja.

VH SOVIČ

Montirana so PVC okna na vodohramu. Izvajalec je pričel s prvimi prevezavami v VH Sovič.

Cesta na Kremenco in Cesta v Staro vas

Izvajalec je pričel z gradbenimi deli tudi na tem odseku. Dela bodo predvidoma trajala do konca meseca oktobra. V območju Osnovne šole Antona Globočnika bodo dela zaključena pred pričetkom novega šolskega leta.

Do 10. oktobra velja delna zapora cestnih odsekov na lokaciji Prečna ulica, Cesta na Kremenco, Cesta v Staro vas, Jenkova ulica in Ulica 1. maja. V naveden obdobju velja tudi popolna ali delna zapora odsekov na teh ulicah na pločnikih za pešce in stezah za kolesarje.

 

____________________________________________________________________________________________________________________

22. junij 2016: Spremenjeni prometni režimu na območju PREČNE UL., CESTE NA KREMENCO, CESTE V STARO VAS IN ULICE 1. MAJA v Postojni

Občina Postojna ter podjetji CPG d.d. in Pirnat d.o.o. vas obveščata, da se bodo v ponedeljek, 27. 6. 2016 začela gradbena dela na Prečni ulici, Cesti na Kremenco, Ulici 1. maja (od krožnega križišča do Titove) ter na Cesti v Staro vas (od krožnega križišča pri ZD Postojna do križišča s Pivško ulico) v Postojni. Zaradi gradnje novega vodovoda bo vzpostavljena popolna zapora dela pločnika in kolesarske steze ter delna zapora vozišča. Popolna in delna zapora bo predvidoma trajala od ponedeljka 27. 6. 2016, do ponedeljka 10. 10. 2016.

Udeležence v prometu prosimo, da upoštevajo začasno prometno ureditev ter upoštevajo navodila izvajalca gradbenih del.