Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice

Projekt Oskrbe s pitno vodo v porečju Ljubljanice se je pričel v letu 2009, v letu 2013 pa se je v procesu umeščanja na seznam projektov za sofinanciranje iz Kohezijskih sredstev razdelil na dva sklopa.

S predmetnim kohezijskim projektom se bo doseglo naslednje cilje:

 • zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo,
 • zmanjšanje izpostavljenosti prebivalcev oporečni pitni vodi,
 • izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev,
 • izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo.

Omenjene cilje se bo doseglo z naslednjimi aktivnostmi:

 • rekonstrukcija obstoječih vodovodnih sistemov in priključitev novih prebivalcev na javno vodovodno omrežje,
 • hidravlična in sanitarna izboljšava obstoječih vodovodnih sistemov,
 • zagotovitev varne ter zdrave oskrbe s pitno vodo,
 • izgradnja oz. rekonstrukcija sistema za pripravo pitne vode.
 1. sklop vključuje skupni projekt občin Postojna in Pivka, ki je razdeljen na tri investicijske podprojekte, in sicer:
 • Cevovodi in objekti v občini Postojna,
 • Cevovodi in objekti v občini Pivka in
 • Zajetje in vodarna Malni in zajetje in vodarna Korotan.

Investicijska vrednost skupine projektov znaša 32.638.447,00 EUR brez DDV.

Območje projekta pokriva 21.089 obstoječe priključenih prebivalcev, po dogradnji sistema pa se bo število priključenih prebivalcev povečalo za 54.  Z izvedbo hidravlične izboljšave kot jo predvideva predmetni projekt, bo dosežen cilj zagotovitve ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo z vidika novih cevovodov, vodohranov, prečrpališč, vodarn in druge potrebne infrastrukture. Cilj, ki sta si ga zastavili občini obravnavane v tem projektu, sovpada s ciljem kot ga definira Operativni program izvajanja evropske Kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Z izboljšanjem tlačnih razmer na obeh sistemih in dogradnjo vodovodnih sistemov ter pripadajoče infrastrukture bo dosežen cilj za obravnavane prebivalce v letu 2018, ko se pričakuje obratovanje hidravlično izboljšanega in dograjenega sistema v celoti.

Rekonstruiralo se bo 53.558 m obstoječega vodovodnega sistema in dogradilo 8.730 m novih cevovodov, rekonstruiralo, zgradilo ali obnovilo se bo 4 črpališča/prečrpališča, 6 vodohranov, 2 zajetji, 2 vodarni 1 pretočna celica in 1 regulacijski objekt. Pogodbe z izvajalci še niso podpisane, so pa bile odločitve o izbiri izvajalcev že izdane. Glavni izvajalec za gradnjo cevovodov v občinah Postojna in Pivka bo CPG d.d. Nova Gorica, za zajetji in vodarni pa Gorenje d.d., Velenje. Oba nastopata v projektu z več partnerji in podizvajalci.

Zaradi zastarelosti sistema, obenem pa tudi velike ranljivosti vodnega vira bo primarna investicija v rekonstrukcijo vodarne Malni. V prvi vrsti bo nova vodarna omogočala več različnih tretmanov vode, od mehanskega čiščenja z ultrafiltracijskimi filtri do čiščenja z ogljenimi filtri, kemičnega čiščenja s klorom do UV dezinfekcije. S tem bomo praktično zagotovljali vodo v vseh razmerah in bo do izpada oskrbe lahko prišlo res le v primeru hudih naravnih ali ekoloških nesreč. In tudi v tem primeru bomo imeli možnost zagotavljanja minimalne oskrbo vode, kjer si bomo pomagali z rekonstruirano vodarno Korotan pri Orehku kot tudi povezavo z vodovodnim sistemom Logatec. Občina bo imela največjo korist v tem, da se bo z zmanjšanjem vodnih in hidravličnih izgub pri distribucije vode direktno zmanjšal strošek obratovanja omrežja, s čimer bomo pokrivali višje stroške obratovanja vodarn.

 1. sklop projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice vključuje skupni projekt občin Brezovica, Log-Dragomer, Logatec, Postojna in Škofljica, ki je razdeljen na štiri investicijske podprojekte, in sicer:

Projekt št. 1 Log – Dragomer v vrednosti 548.196,00 EUR brez DDV,

Projekt št. 2 Brezovica v vrednosti 1.892.559,43 EUR brez DDV,

Projekt št. 3 Logatec in Postojna v vrednosti 3.616.911,66 EUR brez DDV,

Projekt št. 4 Škofljica v vrednosti 2.965.368,00 EUR brez DDV.

Investicijska vrednost skupine projektov znaša 9.023.035,09 EUR brez DDV.

Skupina projektov »Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop« obsega izgradnjo 18.314 m cevovodov, 4 vodohranov, 2 črpališči/prečrpališči, 2 zajetji in 1 vodarno. Po izvedbi hidravlične izboljšave in dogradnje bo izboljšana javna oskrba s pitno vodo. S tem bo 27.362 obstoječe priključenih prebivalcev predmetnih občin deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo, prebivalcem bo zagotovljena ustrezna infrastruktura za oskrbo s pitno vodo, število oseb, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov se bo po dogradnji, vodovodnega sistema povečalo za 228 prebivalcev

Projekt v katerem nastopa občina Postojna  zajema povezovalni cevovod VS Postojna-Pivka Planina. Povezava sistema v občini Logatec s sistemom v Postojna – Pivka zagotavlja rezervni vodni vir za oskrbo naselij Laze, Jakovica in Planina. Pretok 2 l/s je konični pretok v kritičnem dnevu iz smeri Planine do Jakovice, ko je poraba v naselju Planina visoka. Slednji predstavlja 100 % rezervo za naselji Jakovica in Laze, kjer znaša povprečna poraba v kritičnem dnevu 1.2 l/s (urne konice za obe naselji izravnava vodohran Jakovica). V obratni smeri (Grčarevec – Jakovica – Lipje -Planina) pa se lahko pretaka 3-4 l/s. Ta količina predstavlja srednjo porabo v kritičnem dnevu. Iz opisanega sledi, da predstavljajo pretočne količine vode med posameznimi naselji, ki jih bo povezoval in neposredno ali posredno oskrboval predvideni cevovod Laze-Lipje, zadostno rezervo za vodooskrbo v primeru izpada primarnih virov. Da pa je izgradnja povezovalnega cevovoda smiselna ne nazadnje nakazujejo dejanske razmere pri vodooskrbi, ko je med sušo bilo potrebno z gasilskimi vozili dovažati pitno vodo v vodohran Jakovica oziroma ob vsakem ekstremnem poplavljanju Planinskega polja, ko voda v naselju Planina ni pitna. Seveda pa je povezovalni cevovod zasnovan tako, da bo v bodoče z enostavnimi dodatnimi ukrepi mogoče iz obeh smeri dovajati (skladno z bodočimi potrebami) dodatne količine vode. Vrednost podprojekta je 392.130,32 EUR brez DDV.

Predviden terminski plan skupine projektov je naslednji:

 • umestitev investicije v načrt razvojnih programov državnega proračuna do 30.11.2015,
 • podpis pogodb z izvajalci gradenj, inženirskega nadzora in obveščanja javnosti do 31.12.2015,
 • pridobitev instrumentov finančnega zavarovanja s strani izvajalcev ter finančno terminskih planov izvedbe skladno z dinamiko financiranja iz odločitve o podpori do 10.1.2016,
 • predviden začetek gradnje 1.2.2016,
 • predviden zaključek gradbenih del (potrdilo o prevzemu) do 31.12.2017,
 • predviden zaključek investicije (potrdilo o izvedbi) do 31.12.2018.