Ureditev komunalne opreme Rakitnik-ČN Postojna

 

Ureditev komunalne opreme Rakitnik – ČN Postojna

Občina Postojna je v letu 2016 zaključila projekt Ureditev komunalne opreme Rakitnik – ČN Postojna. V okviru projekta je izvedena ureditev kompletne komunalne opreme na večjem območju naselja Rakitnik, ki zajema tudi izgradnjo največjega pnevmatskega črpališča v Sloveniji s tlačnim vodom za potrebe odvajanja komunalnih odpadnih voda celotnega območja naselij Slavina, Koče, Prestranek, Grobišče, Matenje vasi in Rakitnika na čistilno napravo Postojna.

Projekt zajema ureditev komunalne kanalizacije s črpališčem iz katerega se s tlačnim vodom dolžine 1.853 metrov odvajajo komunalne odpadne vode v primarno kanalizacijsko omrežje pred centralno čistilno naprave Postojna, padavinske kanalizacije in obnovo vodovodnega omrežja z urejanjem javne razsvetljave in sanacijo ceste po izvedbi komunalne opreme na večjem območju naselja Rakitnik.

Končna vrednost projekta je 509.930,00 EUR brez DDV.

Projekt je sofinanciran iz namenskih sredstev koncesnine za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja na podlagi  9. člena Uredbe o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem (Ur. list RS št. 77/2002 in 66/2007) v vrednosti 252.031,69 EUR.

Dela izvaja družba LEVAR d.o.o. iz Cerknice.

Dela so zaključena

Kako smo projekt izvajali