Občina Postojna
Facebook
 
 
O Postojni
Občina
Župan
Podžupana
Občinski svet
Nadzorni odbor
Krajevne skupnosti
Občinska uprava
Režijski obrat Občine Postojna
Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Gospodarske javne službe
Predpisi občine
Svetovalna pisarna ENSVET Postojna
Katalog informacij javnega značaja
Razvojni dokumenti
Projekti
Razpisi in objave
Prireditve in akcije
E-občina
Povezave od A do Ž
Prva stran > Občina > ... > Novice in obvestila
12. dec 2012
12. redna seja Občinskega sveta Občine Postojna

Občinski svet Občine Postojna je po potrditvi zapisnika prejšnje seje najprej  potrdil predloga, da se za članico Sveta Doma upokojencev Postojna imenuje Anja Borjančič, v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pa Marjan Mozetič.

Pričakovano najburnejša razprava pa se je razvila ob točki 3, v kateri so svetniki obravnavali Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije o pravilnosti poslovanja Občine Postojna v letu 2010 in se znotraj te točke odločali o usodi 25,1% deleža Občine Postojna v Postojnski jami. V debati so se nekateri svetniki zavzemali za ohranitev deleža Občine v družbi Postojnska jama d.d., drugi so spet ugotavljali, da bi kazalo delež prodati in sredstva nameniti za druge namene, v katerih bi zaščitili javni interes. Nekateri svetniki so se spraševali tudi, kako je zaradi deleža Občine v Postojnski jami d.d. sploh zaščiten javni interes, drugi pa so zatrjevali, da so skozi lastništvo Občine lastniki pravzaprav vsi občani in  Postojnska jama na ta način ostaja »last domačinov«, skozi lastništvo kontrolnega deleža pa je zagotovljeno tudi soodločanje o poslovanju in usodi Postojnske jame.

Na vsa vprašanja je odgovoril poročevalec, direktor OU Boštjan Udovič, po več kot dve uri trajajoči razpravi pa so občinski svetniki v zvezi s Postojnsko jamo z 18 glasovi za in 4 proti odločili, da se nad družbo Postojna Turizem d.o.o. uvede postopek likvidacije družbe. V postopku likvidacije se pred izbrisom družbe iz sodnega registra opravi prodaja premoženja in poplačilo vseh obveznosti ter prevzem delnic družbe Postojnska jama d.d. in morebitnega ostalega premoženja s strani Občine Postojna.


S sprejemom sklepa so občinski svetniki tako odločili, da bo Občina Postojna še vedno ostala delničar v družbi Postojnska jama d.d., čeprav so bili med razpravo večkrat opozorjeni na dejstvo, da pomeni 25,1% delež le nadzorni delež in neposredni vpliv na nekatere najpomembnejše odločitve v povezavi z družbo. Nikakor pa ta delež Občini ne daje upravičenj v zvezi s poslovnimi odločitvami.
Župan Občine Postojna Jernej Verbič, je po sprejemu sklepa pripravil tudi izjavo za javnost:

»Občinski svet Občine Postojna je v letu 2010 ustanovil družbo Postojnska jama d.o.o. s pomočjo katere je zavaroval javni interes pri prodaji delnic Postojnske jame. Družba je bila prvotno ustanovljena z namenom pritegniti k nakupu Postojnske jame tudi zasebni kapital. V času, ki smo ga imeli na voljo, je bila to edina možna poteza za zaščito javnega interesa. Negativno mnenje Računskega sodišča  Občina Postojna upošteva, zato smo morali poiskati najboljšo rešitev domnevnih nepravilnosti.  Ena izmed teh je bila prodaja kapitalske naložbe v Postojnski jami , zato sem proti svoji volji Občinskemu svetu moral predlagati tudi to možnost. 

Še enkrat poudarjam, da je naša obveza vedno v največji možni meri zaščititi javni interes, zato smo to storili že ob nakupu deleža. Tudi  po negativnem mnenju Računskega sodišča smo  zagotovili najširše izražanje mnenj in bili odprti za vse pobude, zadnjo besedo pa je imel kot takrat tudi tokrat Občinski svet, ki je odločil, da Občina Postojna ostane v lastniški strukturi Postojnske jame, zahtevo Računskega sodišča pa bomo izpolnili tako, da bomo pričeli s postopkom likvidacije družbe Postojna turizem d.o.o.. V okviru tega postopka bo družba s prodajo nepremičnega premoženja najprej poplačala svoje obveznosti, nato pa bo prenehala, s čimer bo vse preostalo premoženje, vključno z delnicami Postojnske jame , prešlo neposredno na Občino Postojna.«


Svetniki so se v okviru 4. točke soočili s proračunom Občine Postojna za leto 2013 in ga na koncu tudi potrdili, in sicer z 18 glasovi ZA in 3 PROTI.

V nadaljevanju seje so potrdili še Letni program športa v občini Postojna za leto 2013, sprejeli občinska podrobna prostorska načrta za območje Grubence 1 KO 02/3 – del in severne dostopne ter Goričica ob Stari vasi, Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Postojna, podali pozitivno mnenje k osnutku Statuta Javnega podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna, sprejeli Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju Občine Postojna – služnostne pravice, dali pa so tudi Soglasje k načrtovanim investicijskim posegom Bolnišnice Postojna v objekt  bolnišnice.


Kot je v navadi, so na koncu odločali tudi o  prometu z nepremičninami ter podajali pobude in postavljali vprašanja.

Posnetek seje bo predvajan na TV Primorka v soboto, 15.12.2012, ob 09.uri.

Pripravil in uredil: MILAN ŠTULC


 
Pevski zbor Burja je zelo dejaven
Turnir v taroku
10. gobarska razstava pri kozolcu in Jesen v Pudguri
Nepozabno prečenje Julijcev
Letni koncert Mešanega pevskega zbora Postojna
Izjava za javnost Nadzornega odbora Občine Postojna
Župan imenoval novega podžupana
več novic
© Občina Postojna | O avtorjih